Muhsin NAYMAN'ın Kişisel Web Sitesi www.abdullahgorkem.com Gallery : Laboratuvar II-IV (Laboratuvar-2)

Laboratuvar II-IV  (Laboratuvar-2)

  

 

İNDİRİMLİ FİYATI

0  YTL

 

Laboratuvar II-IV (Laboratuvar-2)

GENELLİKLE AA ÖLÇÜ VE KONTROL ALETLERİNİN ÇALIŞMASINI YAPISINI VE DEVREDE KULLANILMASINI ANLATMAKTADIR.İ Ç İ N D E K İ L E R

içindekiler:
ÜNİTE: I - ELEKTRİK ÖLÇÜ ALETLERİ ve ÇALIŞMA PRENSİPLERİ

BÖLÜM:1 - ELEKTRİK ÖLÇÜ ALETLERİ İLE İLGİLİ TERİMLER
1 - Ölçmenin tarihçesi ................................................................................................................... 15
2 - Ölçmenin amacı ...................................................................................................................... 15
3 - Ölçmenin tarifi ......................................................................................................................... 15
4 - Fiziksel büyüklük ..................................................................................................................... 15
5 - Birim ....................................................................................................................................... 15
6 - Akım şiddeti ............................................................................................................................ 15
7 - Elektrik miktarı ........................................................................................................................ 15
8 - Potansiyel fark (Gerilim) ........................................................................................................... 15
9 - Direnç ..................................................................................................................................... 16
10 - Güç ....................................................................................................................................... 16
11 - Endüktans .............................................................................................................................. 16
12 - Kapasite ................................................................................................................................. 16
13 - Neden elektrik ölçü aleti kullanıyoruz ....................................................................................... 17
14 - Ölçü aletlerine ait bazı terimler
A - Ölçme alanı .......................................................................................................................... 17
B - Ölçme hududu (Sınırı) ............................................................................................................ 18
C - Ölçü aletinin sınıfı .................................................................................................................. 18
D - Ölçü aletinin sarfiyatı ............................................................................................................. 18
E - Ölçü aleti sabiti ..................................................................................................................... 19
F - Ölçü aleti muayene gerilimi ..................................................................................................... 19
G - Ölçü aletinin ölçme kapasitesini artırmak ................................................................................. 19
15 - Ölçü aletinin sınıflandırılması
A - Hassasiyetine göre ölçü aletleri .............................................................................................. 20
B - Gösterge şekline göre ölçü aletleri .......................................................................................... 20
a) Gösteren ölçü aletleri ............................................................................................................ 20
b) Kaydedici ölçü aletleri ........................................................................................................... 20
I- Yazı ile kayıt yapan aletler ................................................................................................... 20
II- Noktalama ile kayıt yapan aletler ......................................................................................... 20
c) Toplayıcı aletler ..................................................................................................................... 20
C - Çalışma prensibine göre ölçü aletleri ....................................................................................... 21
16 - Ölçü aleti üzerine etki eden momentler
A - Çalıştırma momenti (mç) ........................................................................................................ 21
a) Kontrol momenti (mk) ............................................................................................................ 21
I- Kontrol momentinin yay ile temini ......................................................................................... 21
II- Kontrol momentinin karşı ağırlık ile temini ............................................................................ 22
b) Amortisman momenti
I- Hava sürtünmeli amortisman ................................................................................................ 22
II- Sıvı sürtünmeli amortisman .................................................................................................. 22
III- Elektromanyetik amortisman ............................................................................................... 22
c) Atalet momenti ..................................................................................................................... 23
BÖLÜM: 2 - ELEKTRİK ÖLÇÜ ALETLERİNİN ÇALIŞMA PRENSİPLERİ
1 - Termik ölçü aletleri .................................................................................................................. 24
A - Termik ölçü aletlerinin çalışma prensibi ................................................................................. 24
B - Termik ölçü aletlerinin özellikleri ............................................................................................ 25
2 - Döner mıknatıslı ölçü aleti ........................................................................................................ 25
A - Çalışma prensibi .................................................................................................................. 25
B - Döner mıknatıslı ölçü aletlerinin özellikleri ............................................................................. 26
3 - Döner bobinli (Döner çerçeveli) ölçü aleti
A - Aletin yapısı ve çalışma prensibi ........................................................................................... 26
B - Döner bobinli ölçü aletlerinin özellikleri .................................................................................. 27
C - Döner bobinli ölçü aletlerinin AA' da kullanılması
a) Redresörlü ölçü aletleri ....................................................................................................... 27
b) Termokupullu ölçü aleti ....................................................................................................... 28
4 - Elektrodinamik ölçü aletleri

A - Çalışma prensibi ................................................................................................................... 29
B - Ampermetre olarak kullanılması ............................................................................................. 29
C - Voltmetre olarak kullanılması ................................................................................................. 30
D - Wattmetre olarak kullanılması ................................................................................................ 30
E - Elektrodinamik ölçü aletlerinin tipleri
a) Demirli elektrodinamik ölçü aletleri ....................................................................................... 31
b) Demirsiz elektrodinamik ölçü aletleri .................................................................................... 31
c) Demir örtülü elektrodinamik ölçü aletleri .............................................................................. 31
F - Elektrodinamik ölçü aletlerinin özellikleri ................................................................................. 31
5 - Döner demirli ölçü aletleri
A - Döner demirli ölçü aletlerinin çalışma prensibi ........................................................................ 32
a) İtmeli tip aletler .................................................................................................................. 32
b) Çekmeli tip aletler .............................................................................................................. 32
B - Döner demirli ölçü aletlerinin özellikleri .................................................................................. 33
6 - Endüksiyon ölçü aletleri
A - Endüksiyon ölçü aletlerinin çalışma prensibi .......................................................................... 33
B - Endüksiyon ölçü aletlerinin özellikleri .................................................................................... 34
BÖLÜM: 3 - ELEKTRİK ÖLÇÜ ALETİ SEMBOLLERİ
1 - Elektrik ölçü aletinde bulunan semboller .................................................................................... 35
2 - Ölçü aleti sembolleri ................................................................................................................ 36
BÖLÜM: 4 - TURMETRELER
1 - Devir sayısı ölçme metodları ..................................................................................................... 37
A - Mil veya kasnaklara doğrudan irtibatla devir sayısı ölçme ....................................................... 37
B - Makinaların devirlerinden doğan titreşim yardımı ile devir sayısı ölçme ................................... 37
C - Rotor gerilimi ya da frekansı yardımı ile devir sayısı ölçme ..................................................... 37
D - Optik ışıklar yardımı ile devir sayısı ölçme ............................................................................. 37
2 - Çalışma prensibine göre turmetre çeşitleri ................................................................................. 38
A - Numaratörlü turmetreler ........................................................................................................ 38
B - Numaratörlü ve saatli turmetreler ........................................................................................... 38
C - Üniversal (Kademeli) turmetreler ............................................................................................ 39
D - Saatli turmetreler ................................................................................................................. 39
E - Santrifüj tipi turmetreler ........................................................................................................ 39
F - Sıvılı turmetreler ................................................................................................................... 39
G - Elektriksel turmetreler ............................................................................................... ...........40
H - Dilli turmetreler .................................................................................................................... 41
a) Mekanik titreşimli dilli turmetreler ........................................................................................ 41
b) Elektriksel titreşimli dilli turmetreler ..................................................................................... 41
I - Stroskobik turmetreler ........................................................................................................... 41
J - Optik (Fotoselli - Elektronik) turmetreler ................................................................................. 43
3 - Elektronik dijital ölçü aletlerinin çalışma esası ........................................................................... 44

ÜNİTE: II - GÜÇ ve GÜÇ KATSAYISI ÖLÇME

BÖLÜM: 1 - BİR FAZLI AA DEVRELERİNDE ÖLÇME
A - Giriş .................................................................................................................................... 47
B - AA ölçü aletlerinin tanıtılması ................................................................................................ 48
a) Ampermetre ...................................................................................................................... 48
b) Voltmetre .......................................................................................................................... 49
c) Wattmetre ......................................................................................................................... 50
I - Bir fazlı wattmetreler ....................................................................................................... 50
II - Üç fazlı wattmetreler ....................................................................................................... 52
III - Üç fazlı aron bağlı devre ve vektör diyagramı ..................................................................... 53
IV - Üç fazlı dört telli wattmetreler ........................................................................................ 55
d) Varmetreler ....................................................................................................................... 56
e) Kosinüsfimetreler ............................................................................................................... 57
I - Bir fazlı elektrodinamik kosinüsfimetre ............................................................................ 58
II - Üç fazlı elektrodinamik kosinüsfimetre ............................................................................ 59
f) Fazmetre ........................................................................................................................... 59
g) Frekansmetre .................................................................................................................... 61
I - Mekanik titreşimli (Dilli) frekansmetre ............................................................................. 61
II - Elektrik rezonanslı frekansmetre .................................................................................... 62
III - Elektrik rezonanslı göstergeli frekansmetre ................................................................... 63
IV - Veston tipi frekansmetre ................................................................................................... 63
V - Elektronik frekansmetre ..................................................................................................... 64
h - AA sayaçları ....................................................................................................................... 65
I - Sayaçların sınıflandırılması ................................................................................................. 65
II - Sayaçların çalışma prensibi ............................................................................................... 66
III - Bir fazlı indüksiyon sayaçları ............................................................................................ 66
IV - Sayacın plaka değerleri .................................................................................................... 68
V - Elektrik sayacı ile güç ölçme ............................................................................................ 68
VI - Elektrik sayaçlarının okunması .......................................................................................... 69
VII - Sayacın üzerindeki rakamlar ............................................................................................ 70
VIII - Bir fazlı sayaçların klemens bağlantıları ........................................................................... 70
ı) Üç fazlı sayaçlar ................................................................................................................... 70
I - Üç fazlı üç telli sayaçlar .................................................................................................... 70
II - Üç fazlı dört telli sayaçlar ................................................................................................. 70
j) Reaktif sayaçlar ................................................................................................................... 71
k) Demontmetreli (En büyük güç göstergeli) sayaçlar ................................................................. 72
l) Avometreler ......................................................................................................................... 73
m) Pensli ampermetreler ........................................................................................................... 74
n) Faz sırası ölçü aleti .............................................................................................................. 79
I - 360º sürekli dönenler ......................................................................................................... 81
II - Sınırlı bir miktar dönenler ................................................................................................... 82
B - Ampermetre - voltmetre - kosinüsfimetre yardımı ile görünür, aktif ve reaktif gücün
incelenmesi ............................................................................................................................. 83
C - Bir fazlı wattmetre yardımı ile güç ölçme ................................................................................ 83
1 - Akım bobini önce gerilim bobini sonra bağlı wattmetreler ...................................................... 83
2 - Akım bobini sonra gerilim bobini önce bağlı wattmetreler ....................................................... 83
D - Sayaç yardımı ile güç ölçme ................................................................................................. 84
E - Flüoresant lamba devresinde üç voltmetre yardımı ile balastın güç katsayısını ölçme ..................85

Deney No:1 - Ampermetre - voltmetre - kosinüsfimetre yardımı ile görünür, aktif ve
reaktif gücün incelenmesi ................................................................................................ 86
Deney No: 2 -Wattmetre yardımı ile güç ölçme ................................................................................ 89
Deney No: 3 - Sayaç yardımı ile güç ölçme ..................................................................................... 92
Deney No: 4 - Flüoresant lamba devresinde üç voltmetre yardımı ile balastın
güç katsayısının ölçülmesi ............................................................................................ 95

BÖLÜM:2 - ÜÇ FAZLI AA DEVRELERİNDE ÖLÇME
A - Yıldız ve üçgen sistemde akım ve gerilim ilişkileri .................................................................. 98
a) Üç fazlı yıldız bağlı sistemler ............................................................................................... 98
b) Üç fazlı üçgen bağlı sistemler .............................................................................................. 99
B - Kosinüsfimetre ile güç katsayısını ölçme ............................................................................... 99
C - Wattmetre ile güç ölçme .................................................................................................... 100
a) Bir fazlı tek wattmetre ile üç fazlı devrelerde güç ölçme ...................................................... 100
b) Bir fazlı iki wattmetre ile üç fazlı devrelerde güç ölçme ....................................................... 100
c) Üç fazlı wattmetre ile üç fazlı devrelerde güç ölçme ........................................................... 101
D - Ampermetre - voltmetre - wattmetre yardımı ile güç katsayısı ve görünür,
aktif, reaktif gücün bulunması ............................................................................................... 101

Deney No: 5 - Yıldız ve üçgen sistemde akım ve gerilim ilişkilerinin ölçülerek karşılaştırılması ..............102
Deney No: 6 - Kosinüsfimetre yardımı ile güç katsayısı ölçme ......................................................... 105
Deney No: 7 - Bir fazlı wattmetre ile üç fazlı dengeli devrelerde güç ölçme ........................................ 108
Deney No: 8 - Aron bağlı wattmetre ile güç ölçme .......................................................................... 111
Deney No: 9 - Ampermetre - voltmetre - wattmetre yardımı ile güç katsayısı ve görünür,
aktif reaktif gücün bulunması ......................................................................................... 114
ÜNİTE: III - ELEKTROTEKNİK UYGULAMALARI

BÖLÜM: 1- OSİLASKOP YARDIMI İLE ALTERNATİF AKIMIN İNCELENMESİ
1 - Osilaskopların tanımı ............................................................................................................. 117
2 - Yapısı ve çalışma prensibi ...................................................................................................... 117
3 - Çift ışınlı osilaskop ................................................................................................................ 118
4 - Osilaskopta bulunan fonksiyon tuşlarının isimleri ve görevleri ..................................................... 119
5 - Osilaskop probu ve özellikleri ................................................................................................. 120
6 - Osilaskobu kullanıma hazırlamak ............................................................................................ 121
A - Osilaskop yardımı ile doğru gerilim ölçmek ........................................................................... 121
B - Osilaskop yardımı ile alternatif gerilim ölçmek ...................................................................... 121
C - Osilaskop yardımı ile frekans ölçmek ................................................................................... 122
D - Osilaskop yardımı ile Akım ölçmek ...................................................................................... 122
E - Osilaskop yardımı ile faz farkı ölçmek .................................................................................. 123
7 - Komple bir osilaskop ve kısımları ............................................................................................ 124
BÖLÜM: 2 - KONDANSATÖRLERİN İNCELENMESİ
1 - Tanımı, yapısı ve çeşitleri ....................................................................................................... 125
2 - Kondansatörlerde kapasite ..................................................................................................... 126
3 - Kondansatörlerin sağlamlık kontrolü ........................................................................................ 127
4 - Kondansatör bağlantıları ......................................................................................................... 128
A - Seri bağlama ..................................................................................................................... 128
B - Paralel bağlama ................................................................................................................. 128
C - Karışık bağlama ................................................................................................................. 128
BÖLÜM: 3 - BOBİNİN ALTERNATİF AKIM DEVRESİNDEKİ ETKİSİ
1 - Nüvesiz bir bobinden geçen akım ............................................................................................ 130
2 - Nüveli bir bobinden geçen akım ve nüvenin bobin reaktansına etkisi ............................................ 130
3 - Bobin reaktansının bulunması ................................................................................................. 131
BÖLÜM: 4 - FLÜORESANT LAMBA DEVRESİNİN İNCELENMESİ
1 - Flüoresant lambanın parçaları ve görevleri ................................................................................ 132
A - Flüoresant tüp ................................................................................................................... 133
B - Balast ............................................................................................................................... 133
C - Starter .............................................................................................................................. 133
D - Kondansatör ...................................................................................................................... 134
E - Gövde (Şase) .................................................................................................................... 134
2 - Flüoresant lamba devresinin çalışması .................................................................................... 134
3 - Flüoresant tüpte aydınlanma olayı ........................................................................................... 134
BÖLÜM: 5 - R-L-C DEVRELERİNİN İNCELENMESİ
1 - R-L-C seri devresinin üç durumunun vektörle gösterilişi ............................................................. 136
2 - R-L-C seri devrelerinin özellikleri ............................................................................................. 136
3 - R-C paralel devresinin incelenmesi .......................................................................................... 137
4 - R-L-C paralel devresinin incelenmesi ....................................................................................... 138

Deney No: 10 - Osilaskop yardımı ile alternatif gerilimin incelenmesi ................................................ 140
Deney No: 11 - Kondansatörün sağlamlık deneyi ........................................................................... 143
Deney No: 12 - Kondansatörün şarj ve deşarjı ................................................................................ 146
Deney No: 13 - Kondansatörlerin seri bağlanmaları ......................................................................... 149
Deney No: 14 - Kondansatörlerin paralel bağlanmaları .................................................................... 152
Deney No: 15 - Bobinin AA devresindeki etkisinin incelenmesi ........................................................ 155
Deney No: 16 - Frekansmetre ile frekans ölçmek ........................................................................... 158
Deney No: 17 - Flüoresant lamba devresinin incelenmesi ................................................................ 161
Deney No: 18 - R-L-C seri devresinin incelenmesi .......................................................................... 164
Deney No: 19 - R-C paralel devresinin incelenmesi ......................................................................... 167
Deney No: 20 - R-L-C paralel devresinin incelenmesi ...................................................................... 170

ÜNİTE : I - DİNAMOLAR

BÖLÜM: 1 - DİNAMOLARIN YAPISI ve ÇALIŞMA PRENSİBİ
1 - Tanım ................................................................................................................................... 175
2 - Yapısı .................................................................................................................................. 175
A - Endüvi .............................................................................................................................. 175
B - Endüktör ........................................................................................................................... 175
C - Kollektör ve fırçalar ............................................................................................................. 176
D - Kapaklar ve yataklar ........................................................................................................... 176
3 - Dinamoların sargıları .............................................................................................................. 176
A - Endüvi sargısı .................................................................................................................... 177
B - Endüktör sargısı ............................................................................................................... 177
a) Şönt alan sargısı .............................................................................................................. 178
b) Seri alan sargısı ................................................................................................................ 178
C - Yardımcı kutup sargısı ........................................................................................................ 178
D - Kompanzasyon sargısı ....................................................................................................... 178
4 - Dinamoların çalışma prensibi ................................................................................................. 179
5 - Dinamoda endüklenen gerilimin doğrultulması ......................................................................... 180
6 - Dinamo çeşitleri ................................................................................................................... 181
A - Yabancı uyartımlı dinamolar ................................................................................................ 181
B - Kendinden uyartımlı dinamolar ............................................................................................ 181
a) Artık mıknatısiyet ............................................................................................................. 181
b) Kendi kendine uyartım ...................................................................................................... 182
c) Doyum noktası ................................................................................................................. 182
d) Uyartım reostası ............................................................................................................... 183
BÖLÜM: 2 - DİNAMO ÇEŞİTLERİ
1 - Şönt dinamolar ...................................................................................................................... 184
A - Şönt dinamolarda remenans gerilimi ölçmek ......................................................................... 184
B - Şönt dinamoyu boşta çalıştırmak ........................................................................................ 185
a) Boş çalışma karakteristiği ................................................................................................. 186
b) Kritik direnç ..................................................................................................................... 186
C- Şönt dinamonun yüklü çalıştırılması ...................................................................................... 186
a) Endüvi reaksiyonunun dinamo gerilimine etkisi .................................................................. 186
b) Endüvi iç direncinin dinamo gerilimine etkisi ...................................................................... 187
c) Uyartım akımının azalmasının dinamo gerilimine etkisi ....................................................... 187
d) Şönt dinamo dış karakteristiği eğrisini çıkarmak ................................................................ 188
2 - Seri dinamolar ...................................................................................................................... 188
3 - Kompunt dinamolar .............................................................................................................. 189
A - Eksiltmeli kompunt dinamo ................................................................................................. 189
B - Eklemeli kompunt dinamo .................................................................................................. 190
a) Eklemeli orta kompunt dinamo .......................................................................................... 190
b) Eklemeli yukarı kompunt dinamo ....................................................................................... 190
C - Kompunt dinamonun boş çalışması ..................................................................................... 190
D - Kompunt dinamonun yüklü çalışması ................................................................................... 191

Deney No: 1 - Şönt dinamolarda remenans geriliminin ölçülmesi ve boş çalışma
karakteristik eğrisinin çıkarılması ............................................................................ 193
Deney No: 2 - Şönt dinamonun yüklü çalışması ve yük karakteristik eğrisinin
çıkarılması ............................................................................................................ 197
Deney No: 3 - Kompunt dinamonun boş çalışması ve boş çalışma karakteristik
eğrisinin çıkarılması .............................................................................................. 200
Deney No: 4 - Kompunt dinamonun yüklü çalışması ve yük karakteristik
eğrisinin çıkartılması ............................................................................................. 203

ÜNİTE: III - DOĞRU AKIM MOTORLARI

BÖLÜM: 1 - DOĞRU AKIM MOTORLARININ YAPISI ve ÇALIŞMA PRENSİBİ
1 - Tanım ................................................................................................................................... 206
2 - Yapısı .................................................................................................................................. 206
3 - Çalışma prensibi ................................................................................................................... 206
4 - Doğru akım motorlarında zıt emk ............................................................................................ 207
A - Yol verme reostası ............................................................................................................. 208
B - Yol verme direncinin hesabı ................................................................................................. 209
C - Devir (Hız) reostası .............................................................................................................. 210
BÖLÜM: 2 - DOĞRU AKIM MOTORLARININ ÇEŞİTLERİ

1 - Şönt motorlar ........................................................................................................................ 210
A - Şönt motorlara yol verilmesi ................................................................................................ 211
B - Şönt motorlarda devir yönü değiştirme ................................................................................. 211
C - Şönt motorlarda devir sayısı ayarı ........................................................................................ 211
D - Şönt motorların devir karakteristiğinin çıkarılması .................................................................. 212
E - Şönt motorların yükte devir sayısı değişiminin incelenmesi .....................,.............................. 213

BÖLÜM: 3 - SERVO MOTORLAR

1 - AA Servo motorları ................................................................................................................ 214
A - Standart servo motorların başlıca parçaları ........................................................................... 214
B - İki fazlı servo motorun prensip şeması ve çalışma prensibi ..................................................... 215
C - AA Servo motorun çeşitleri ................................................................................................. 216
2 - DA Servo motorları ................................................................................................................. 216
A - Endüvi kontrollu DA servo motoru ....................................................................................... 217
B - Servo motorların kullanıldıkları yerler ................................................................................... 218
BÖLÜM: 4 - STEPPER (Step) MOTORLAR ( Adım motorları)

1 - Sabit mıknatıslı step motorlar ................................................................................................. 219
2 - Değişken relüktanslı step motorlar .......................................................................................... 220
3 - Step motorların çalıştırılması .................................................................................................. 220

Deney No: 5 - Şönt motora yol vermek, devir yönü değiştirmek ve devir ayarı yapmak ...................... 222
Deney No: 6 - Şönt motorun devir karakteristiği eğrisini çıkarmak .................................................. 225
Deney No: 7 - Şönt motorun dış karakteristiği eğrisini çıkarmak .................................................... 228
Deney No: 8 - Doğru akım servo motorların çalıştırılması ve özelliklerinin incelenmesi ...................... 231
Deney No: 9 - Stepper motorun çalıştırılması ve özelliklerinin incelenmesi ...................................... 234

ÜNİTE : III - TRAFOLAR

BÖLÜM: 1 - TRAFOLARIN YAPISI ve ÇALIŞMA PRENSİBİ

1 - Tanımı ve yapısı ..................................................................................................................... 237
A - Demir nüve ......................................................................................................................... 237
B - Trafo sargıları ...................................................................................................................... 238
2 - Transformatörün çalışma prensibi ............................................................................................. 238
BÖLÜM: 2 - TRAFOLARIN ÇALIŞMA ŞEKİLLERİ

1 - Trafonun açık devre çalışması (Boş çalışma) ............................................................................ 239
A - Dönüştürme oranının bulunması .......................................................................................... 239
B - Demir kayıplarının bulunması .............................................................................................. 240
C - Boş çalışmada güç katsayısının bulunması .......................................................................... 240
2 - Trafonun kısadevre çalışması .................................................................................................. 241
A - Bakır kayıplarının bulunması .............................................................................................. 241
B - Kısadevre gerilim % ' sinin bulunması ........................................................................... ...... 242
C - Boş çalışma deneyinden faydalanarak trafo veriminin bulunması ............................................ 242
3 - Trafonun yüklü çalışması ........................................................................................................ 243
A - Primer akımı ve sekonder gerilim değerlerindeki değişimin gözlenmesi .................................. 243
B - Regülasyonun bulunması .................................................................................................... 244
C - Yüklü çalışmada verimin bulunması ..................................................................................... 244
4 - Trafoların polaritelerinin tespiti ve iki trafonun paralel bağlanması ............................................... 244
A - Trafoların paralel bağlanma nedenleri .................................................................................. 244
B - Paralel bağlanan trafolarda istenen koşullar ......................................................................... 245
C - Trafoların paralel bağlanma şartları ...................................................................................... 245
D - Bir fazlı bir sargılı trafoların polaritelerinin bulunması ............................................................. 245
E - Polarite tespitinde pratik metod ........................................................................................... 246
F - Trafoların paralel bağlanması .............................................................................................. 246
5 - Bir fazlı üç adet trafo ile değişik üç fazlı bağlantıların yapılması ................................................ 247

Deney No: 10 -Trafonun açık devre deneyi ................................................................................... 249
Deney No: 11 -Trafonun kısa devre deneyi ................................................................................... 252
Deney No: 12 -Trafonun yük deneyi ............................................................................................ 255
Deney No: 13 - Trafo polaritelerinin tespiti ve iki trafonun paralel bağlanması ................................... 258
Deney No: 14 - Bir fazlı üç adet trafo ile değişik üç fazlı bağlantıların yapılması ............................... 261
Yararlanılan Kaynaklar ................................................................................................................. 264
Öğretmen Marşı .......................................................................................................................... 264


Geri Dönmek İçin Buraya Tıklayınız...